E-ticaret

Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Fizibilite Çalışması Nedir? Herhangi bir işe başlamadan önce fizibilite çalışması kapsamında söz konusu bu işe dair bir iş özeti çıkartılmaktadır. Ardından gerçekleştirilen fizibilite çalışmasında girişilecek olan bu işin aşamaları da detaylı olarak belirlenir. Birçok işletme fizibilite çalışmalarının daha profesyonel bir şekilde yürütülmesi adına bir E-Ticaret Danışmanlığı ile birlikte çalışmayı tercih etmektedir.

Fizibilite Çalışması Nedir?

Fizibilite Çalışması Nedir?

Fizibilite Çalışması Nedir?

Fizibilite çalışması; bir proje ya da girişim sürecinde nihai kararlar verilirken finansal ve teknik olarak tüm açılardan yapılan araştırmaları ve değerlendirmeleri içeren çalışmadır. Söz konusu proje için olabilecek sorun ve tehditler fizibilite çalışması kapsamında araştırılır, projenin temel amacına ulaşıp ulaşamayacağı, kar getirisinin beklentiyi karşılayıp karşılamayacağı gibi kritik sonuçlar öngörülmeye çalışılır. Fizibilite çalışması sonucunda karlı olarak değerlendirilen fikirlere “fizibil” denir. Bir girişim, bir proje söz konusu olduğunda en doğru kararı verebilmek adına aranan yanıtlar için en doğru çalışma, fizibilite çalışmasıdır.

Birçok fikir ve proje hayata geçirilemeden solup gitmektedir. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi ise söz konusu fikir ve projelerin ne ölçüde gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir olduklarının değerlendirilememesidir. Bu bağlamda bir fikri veya projeyi bu açılardan değerlendirebilmenin en iyi yolu doğru bir fizibilite çalışması gerçekleştirmektir. Bir fizibilite çalışması sayesinde herhangi bir yatırım fikrini tüm açılardan en ince ayrıntısına kadar inceleyebilme fırsatına sahip olursunuz. Fizibilite çalışması sayesinde elde edeceğiniz verilerle projeniz veya fikriniz ile ilgili derin analizlerde bulunabilirsiniz.

Fizibilite Amacı Nedir?

Fizibilite sayesinde bir proje fikrini nasıl sürdürmeniz gerektiğini değerlendirebilirsiniz. Bu bağlamda bir fizibilite çalışmasında gerçekleştirilecek bütün faaliyetler aslında bu konuyu açıklığa kavuşturma amacını taşımaktadır. Bir fizibilite çalışması sayesinde her projeyi en ince ayrıntısına kadar değerlendirerek projenin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili daha net bir iç görü elde edebilirsiniz. Fizibilite çalışmalarının bir diğer amacı ise hayata geçirilmesi planlanan proje veya fikir ile alakalı ileriki dönemlerde meydana gelebilecek sorunları önceden kestirebilmektir.

Fizibilite çalışmalarının tek amacı, söz konusu projeleri veya fikirleri uygulanabilirlik ve sürdürebilirlik bakımından değerlendirmek değildir. Fizibilite çalışmaları aynı zamanda şirketleri veya kurumları da söz konusu projeleri hayata geçirebilme ve sürdürebilme açısından değerlendirme altına almayı amaçlar. Bu değerlendirmede projeyi hayata geçirecek şirketin gerekli altyapıya ve kaynaklara sahip olup olmadığı incelenir.

Fizibilite çalışmalarının bir diğer amacı da hayata geçirilmesi planlanan projelerin sahip olduğu risklere kıyasla makul bir kazanç sağlayıp sağlayamayacağını değerlendirmektir. Bu bağlamda fizibilite çalışmalarını bir projeye zaman ve nakit harcamadan önce sağlayabileceği getiri bakımından değerlendiren bir süreç olarak ifade edebiliriz. Buradan da anlaşılacağı üzere doğru fizibilite çalışmaları yatırımcıları hem nakit hem de zamanı gereksiz yere harcamaktan kurtarabilmektedir.

Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Öncelikle herhangi bir proje için bir fizibilite çalışması yapabilmek adına oldukça etkin bir araştırma sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple bir fizibilite çalışmasında proje ile ilgili yardımcı olabilecek her türlü verilerin toplanabilmesi son derece kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda elde edilen verilerin ne ölçüde faydalı olup olmadıklarını anlayabilmek adına da onları işlemek gerekecektir. Bu süreç de fizibilite çalışmalarında en fazla vakti ve emeği alan bir diğer süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer fizibilite çalışmasında projeniz ile ilgili her türlü veriyi topladıysanız ve bu verileri de işlediyseniz artık elinizdeki işlenmiş verilerle bir fizibilite raporu oluşturmanız gerekecektir.

Fizibilite Raporu Nedir?

Fizibilite Raporu Nedir?

Fizibilite Raporu Nedir?

İyi bir fizibilite raporu herhangi bir projenin başarılı olup olamayacağı konusunda kapsamlı ve net bir iç görü sağlar. Bu bağlamda bir fizibilite raporunu ilgili proje hakkında yürütülen fizibilite çalışmasının anlaşılabilir ve doğru yorumlanabilir bir şekilde raporlanmış hali olarak ifade edebiliriz. Peki iyi bir fizibilite raporunun özellikleri nelerdir? Her şeyden önce iyi bir fizibilite raporu söz konusu proje ile alakalı mevcut ve meydana gelebilecek dezavantajlar ile avantajlar hakkında detaylı iç görüler sağlamalıdır. Bununla birlikte söz konusu proje ile alakalı sağlam ve tutarlı gerekçeleri baz alan öngörüler de faydalı bir fizibilite raporunda yer alması gereken en önemli unsurlardandır.

Fizibilite Raporu Ne İçerir?

Bir fizibilite raporu hayata geçirilmesi gereken proje ile alakalı meydana gelebilecek problemlere yönelik sağlam tespitler de içermelidir. Bunun yanı sıra bir fizibilite raporunda söz konusu proje için gerekli olabilecek sermaye ve muhasebe ihtiyaçları da bulunmalıdır. Bir fizibilite raporunda bulunması gereken belli başlı konu başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bir fizibilite raporu mutlaka proje ile alakalı bir yönetici özeti içermelidir.
  • Bir fizibilite raporunda projenin etrafında şekillendiği ürün veya hizmete ait tanım bilgilerine mutlaka yer verilmelidir. Bununla birlikte söz konusu bu ürünlere veya hizmetlere dair piyasa bilgisi de fizibilite raporlarında yer alması gereken önemli konulardandır.
  • Hayata geçirilmesi planlanan projeye dair teknolojik konular da fizibilite raporlarında yer alması gereken önemli konu başlıklarındandır.
  • Fizibilite raporlarında projenin etrafında şekillendiği ürün veya hizmete dair uygun bir pazar belirlenmeli ve bu pazara uygun bir pazarlama stratejisi de yer almalıdır.
  • Fizibilite çalışmalarında projeye ait organizasyon yapısı belirlenmeli ve bu organizasyon yapısından fizibilite raporunda bahsedilmelidir.
  • Projelere ait finansal projeksiyonlar ve programlar da fizibilite raporlarında yer verilmesi gereken önemli konu başlıklarındandır.
  • Yukarıda sıralamış olduğumuz konu başlıkları ile birlikte her fizibilite raporu mutlaka ilgili proje için gerekli yatırımları, yatırımların kronolojisini ve muhtemel risk unsurlarını da içermelidir.

Fizibilite Etüdünün Yapılmasındaki Temel Amaç Nedir?

Bir fizibilite etüdü yapmadaki temel amaç; söz konusu projeyi tüm getirileri ve riskleri bakımından analiz ederek sistematik bir çalışma planı ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda fizibilite etüdünde hayata geçirilecek proje veya yatırım teknik, teknolojik, sosyal, finansal, ticari, ekonomik ve kurumsal bakımdan kapsamlı bir şekilde incelenir. Buradan da anlaşılacağı üzere fizibilite etütlerinin temel amacını söz konusu projeye yatırım yapıp yapmamaya karar verme aşamasına hazırlık yapmaktır. Fizibilite etüdü sayesinde bir projenin tüm getirileri ve riskleri önceden belirlenebilir. Bu sayede de yatırımcılar bir projeyi hayata geçirmeden önce zamanlarını ve paralarını gereksiz yere harcamaktan kurtularak daha avantajlı projelere yönelmeyi tercih edebilirler.

Fizibilite etüdü temel olarak bir projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine dair nihai kararı verebilme amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte şayet proje hayata geçirilecekse bunun hangi koşullar altında yapılacağı da fizibilite etüdü sayesinde ortaya çıkarılabilir. Son olarak fizibilite etütleri söz konusu projenin mali yükümlülüklerini de ortaya koyarak hangi finansal kaynaklardan faydalanılabileceğini de ortaya çıkarma amacı taşımaktadırlar.