ERP Yazılımları

Finansal Yönetim Nedir?

2Q==

Her işletme ve kurum için son derece hayati bir öneme sahip o soru: Finans yönetimi nedir? Finans yönetimi, bir işletmenin başarılı olması için doğru bir şekilde yapılması gereken dört temel fonksiyondan birisidir. Bu temel fonksiyon üretim, pazarlama, muhasebe ve yazımızın konusu olan finans yönetimidir. Bu dört temel fonksiyonun başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ise kritik bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmakta. Günümüzün teknolojik gelişmeleri sayesinde finansal yönetim süreçleri, daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu çözümler arasında bir ERP Yazılımı kullanmak, finans yönetim süreçleri açısından kuramlar ve işletmeler için en verimli seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Asıl konumuz olan şirket finans yönetimi, kurumların piyasadaki faaliyetlerinde ve yatırımlarında başarıyı yakalayabilmelerini sağlayan en önemli iş süreçlerindendir. Hatta bu saymış olduğumuz temel fonksiyonlar arasında en önemlisinin şirket finans yönetimi olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda şirket finans yönetimi, kurumlar ve işletmeler tarafından diğer fonksiyonlara kıyasla özel bir önemle yürütülmelidir. Çünkü finansal kaynaklar olmadan işletmelerin üretim, pazarlama, muhasebe ve diğer fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında şirket finans yönetimini, işletmelerin faaliyetlerini ve fonksiyonlarını sürdürebilmeleri adına en büyük önemle ele alınması gereken süreç olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Öyleyse şimdi finans yönetimi nedir konusunu daha detaylı bir şekilde inceleyerek yazımıza devam edelim.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Nedir?

muhasebe ve finans yonetimi nedir
Muhasebe ve Finans Yönetimi Nedir?

Finans yönetimi nedir? Bu soruyu daha anlaşılır bir hale getirebilmek adına öncelikle finans kavramının ne olduğunu daha yakından incelemek isabetli bir tercih olacaktır. Bu bağlamda finans yönetimi nedir konusuna giriş yapmadan önce konu ile yakından alakalı finans, finansman ve fon kavramlarını irdeleyelim. Finans kavramı, işletmelerin ve kurumların fonksiyonlarını sürdürebilmeleri açısından ihtiyaç duydukları mali kaynakları en uygun koşullar altında temin etme sürecini ifade eder. Ayrıca kurum veya şirket bünyesinde birikmiş fonların hedeflerini gerçekleştirebilmeleri adına planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi süreçleri de finans kavramının kapsamı altında incelenmektedir.

Finansman kavramı ise işletmelerin veya kurumların ihtiyaç duydukları para ve sermaye gibi fonlarını sağlama ve etkin olarak kullanma süreçlerini ifade eder. Finans yönetimi ile ilgili bir diğer kavram olan fon ise en genel finansman aracıdır. Fon, paradan daha geniş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin veya kurumların nakit, vadesiz mevduat, para ve tüm nakde çevrilebilir değerleri fon kavramının kapsamına dahildir. Yani bu tanımdan da anlaşılacağı üzere fon kavramı, şirket ve kurumların ihtiyaç duyacakları anlarda para işlevinde kullanabilecekleri tüm unsurları ifade eden finans terimidir.

Bu bağlamda finans yönetimi nedir sorusunu kurumların ihtiyaç duydukları fonların temin edilmesi ve gerekli durumlarda etkin bir şekilde kullanılması şeklinde cevaplayabilmek mümkündür. Şirket finans yönetiminde öne çıkan iki temel husus ise söz konusu fonların en uygun koşullar altında temin edilmeleri ve bu fonların uygun yatırımlar şeklinde değerlendirilmeleridir. Bu tanımlamaları da göz önünde bulundurarak şirket finans yönetiminin altı temel fonksiyonunu şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İşletmenizin yatırım yapacağı varlıkları tespit etmek
  • Fon miktarlarını belirlemek
  • Fonların temin edilmesi için en uygun koşullara sahip kaynakların belirlenmesi
  • Fonların kaynaklardan nasıl temin edileceğinin tespit edilmesi
  • Fonların sağlanması
  • İşletmenin faaliyetleri ve yatırımları sonucunda elde edilen karın dağıtılması

İşletmelerde Finansal Yönetim Nedir?

isletmelerde finansal yonetim nedir
İşletmelerde Finansal Yönetim Nedir?

Şirket finans yönetimi kısa vadede işletmelerin karlılıklarını sürdürmeyi, uzun vadede ise karlılıklarını artırmayı ve piyasa değerini yükseltmeyi amaçlar. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için ise güçlü bir finans yönetimi anlayışına sahip olmak en önemli koşuldur. Yani işletmelerin piyasadaki değişmelere karşı sürdürülebilirliklerini koruyabilmeleri ve uzun vadede karlılıklarını artırabilmeleri adına başarılı bir finans yönetimine ihtiyaçları vardır. İşletmelerin daha başarılı bir finans yönetimi sergileyebilmesinde etkili olan birtakım dinamikler bulunmaktadır. Bu dinamikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Tüketici davranışlarındaki değişiklikler
  • Ekonomik krizler
  • Rekabet koşulları
  • Teknolojik gelişmeler

Şirket Finans Yönetimi

sirket finans yonetimi
İşletmelerde Finansal Yönetim Nedir?

Şirket finans yönetimini üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Bu bağlamda şirket finans yönetiminin ilk basamağı yatırım kararlarıdır. Peki yatırım ne demektir? Yatırım kavramı, şirketlerin sahip olduğu sermayenin mal veya hizmet üretimine tahsis edilmesini ifade eder. Yatırım kararlarının şirket finans yönetiminin ilk basamağında yer alması bağlamında finans yönetiminde yetkili kişilerin her şeyden önce yatırımlarla ilgili konuları karara bağlaması beklenmektedir. Yatırım faaliyetlerinin devam edebilmesi için ise kurumların yeni kaynaklar bulmaları gerekir. Bu da bizi şirket finans yönetiminin diğer basamağına götürmektedir.

Şirket finans yönetiminin ikinci basamağında ise finansman kararları yer almaktadır. Finansman kararlarının belirlenmesinde kaynakların karlılık ve risk faktörleri en önemli rolü oynamaktadır. Bu bağlamda şirketlerin finansman kararlarında en ön plana çıkan kaynaklar arasında borçlanma ilk sırada yer almaktadır. En önemli finansman araçları arasında ise banka kredileri ile ticari krediler başı çekmektedir.

Şirket finans yönetiminin en son basamağında ise kar payı dağıtım kararları yer almaktadır. Kar payı dağıtım kararları, şirket finans yönetiminin ilk basamağında gerçekleştirilmesi kararlaştırılan yatırımlardan elde edilen karların ne kadarının işletmede kalacağını belirler. Yatırımlardan elde edilen karın dışında kalan miktar ise kar payı olarak paydaşlara dağıtılır. Yani bu aşamada yatırımlardan elde edilen karların ortaklar, işletme ve yatırımcılar arasında dağıtılmasıyla ilgili konular karara bağlanmaktadır.

Stratejik Finansal Yönetim

stratejik finansal yonetim
Stratejik Finansal Yönetim

Finansal yönetimin stratejik unsurların göz önünde bulundurarak gerçekleştirilmesi stratejik finansal yönetim olarak adlandırılır. Bu tür bir finansal yönetim anlayışında firmanın yapısına ve çıkarlarına en uygun şekilde işleyecek stratejik finansal teoriler değerlendirilir. Bu bağlamda değerlendirilen stratejik finansal teoriler arasında en uygun olanları tercih edilerek uygulanır. Stratejik finansal yönetimin belirli aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalardan birincisi işletmenin finansal yapısına uygun bir bütçe hazırlamaktır. İkinci aşamada ise risk faktörlerinin yönetilmesi yer alır. Son aşamada da firmanın finansal varlıklarının bütçe ve söz konusu risk faktörlerini göz önünde bulundurarak yönetilmesi yer almaktadır.

Stratejik finansal yönetim anlayışının en önemli amacı, finans yönetimi süreçlerinin her aşamasında finansal sızıntıları azaltmaktır. Bu sayede işletmenin veya kurumun var plan finansal kaynaklarından en verimli şekilde faydalanabilmesi sağlanmaktadır. Yani, stratejik finans yönetiminde finansal süreçlerden maksimum faydanın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda bütçeleme çalışmaları stratejik finansal yönetimin en önemli aşamalarından birisidir. Bütçeleme sayesinde kurumlar ve işletmeler için kaynak giriş ve çıkışları ile birlikte uygun finansmanların sağlanıp sağlanamadığını kontrol altına alabilmek mümkün hale gelmektedir. Stratejik finansal yönetim teorilerinde kurum ve işletmelere ait gelirlerin yatırım potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek esas amaçtır.