E-ticaret

Sermaye Şirketi Nedir, Nasıl Kurulur?

Sermaye Şirketi Nedir, Nasıl Kurulur?

Bu içeriğimizin temel iki konusu; sermaye şirketi nedir? sermaye şirketi türleri nelerdir? Konuya giriş yapmadan önce ise sermaye şirketleri hakkında daha detaylı bilgileri ve ihtiyaç duyabileceğiniz profesyonel desteği bir E-Ticaret Danışmanlığından edinebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Sermaye Şirketi Nedir?

Bir sermaye şirketi genellikle şirket kurma veya şirket türünü değiştirme aşamalarında karşılaşılan bir terimdir. Sermaye şirketleri sahip oldukları tüm itibarlarını yönetimlerinden ve sermayesinden almaktadır. Bu bağlamda sermaye şirketlerinde şirket ortaklarının payları kişisel değildir. Sermaye şirketi türleri üç sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar anonim sermaye şirketleri, limited sermaye şirketleri ve hisseli sermaye şirketleridir. Hisseli sermaye şirketleri aynı zamanda sermayesi paylara bölünmüş şirketler olarak da bilinmektedir.

Sermaye şirketleri tüm güçlerini sermayelerinin doğru bir şekilde yönetilmesinden almaktadır. Bu bağlamda sermaye şirketlerinde ortaklar sahip oldukları paylarını başkalarına satabilme veya devredebilme olanağına da sahiptirler. Sermaye şirketleri her türlü iktisadi amaca hizmet etmek adına kurulabilirler. Bununla birlikte sermaye şirketlerinin tamamı kurumlar vergisi mükellefidir.

Sermaye şirketleri her şeyden önce tüzel bir kişiliğe sahiptir. Bu bağlamda şirketin borçlarını ödeyememesi durumunda yöneticiler veya sermayedarların bu borçları ödeme zorunlulukları bulunmamaktadır. Bununla birlikte her sermaye şirketi, üzerinde şirketin isminin ve adresinin bulunduğu bir mühre veya damgaya da sahiptir. Söz konusu bu mühür veya damga sermaye şirketinin imzasıdır. Sermaye şirketlerinde şirkete ortak konumundaki hissedarların sorumlulukları ise yatırmış oldukları sermaye ile sınırlı kalmaktadır. Sermaye şirketlerinin en önemli özelliklerinden birisi ise şirketin varlığının gerek sahiplerinden gerek yöneticilerinden gerekse de çalışanlarından tamamen bağımsız olmasıdır. Sermaye şirketleri tüzel birer kişilik olmalarından dolayı herhangi bir vatandaşın gerçekleştirebileceği tüm yasal faaliyetlerde bulunabilme imkanına da sahiptir.

Sermaye Şirketi Türleri Nelerdir?

Sermaye Şirketi Türleri Nelerdir?

Sermaye şirketi türleri anonim, limited ve hisseli sermaye şirketleri olarak üç ayrı sınıf halinde kategorilendirilmektedir. Bu bağlamda bir sermaye şirketi kurarken izlenecek süreç de kurulacak olan sermaye şirketinin türüne göre değişiklik gösterebilir. Limited şirketler en çok 50 hissedara sahip olabilir. Buna karşın bir limited şirketi kurabilmek için tek bir ortak da yeterli olmaktadır. Söz konusu bu ortaklar hem tüzel hem de gerçek kişilerden olabilirler. Limited şirketlerin ortakları şirket borçlarından sorumlu tutulamazlar. Limited şirketlerin ortakları yalnızca ödemeyi taahhüt etmiş oldukları sermaye tutarını ödemekle yükümlüdürler. Günümüzde limited şirketlerin ana sermayeleri en az 10 bin TL tutarında olmalıdır. Ayrıca bu tutar nakit olarak ödenmektedir. Bununla birlikte söz konusu bu meblağ kurulacak olan limited şirketin tescilini takip eden iki senelik zaman diliminde ödenmelidir.

Anonim sermaye şirketleri ise tüzel veya gerçek olmak üzere en az beş kişiden oluşmak zorundadırlar. Bununla birlikte anonim sermaye şirketlerinin de ana sermayesinin en az 50 bin TL tutarında olması zorunludur. Söz konusu bu sermaye anonim sermaye şirketini oluşturacak ortaklar arasında eşit bir şekilde bölünmelidir. Aynı zamanda anonim sermaye şirketlerinin ticari unvanlarının da halihazırda belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu bağlamda anonim sermaye şirketinde hissedar olan ortaklar şirkete karşı yalnızca ödeme taahhütünde bulundukları sermaye payı kadar yükümlüdürler. Anonim sermaye şirketlerinde hisse sahibi olan ortaklar paylarını serbest bir biçimde devretme hakkına da sahiptir. Anonim sermayeli şirketler gerek hisseli gerekse de limited sermayeli şirketlere göre daha maliyetlidirler.

Hisseli sermaye şirketleri aynı zamanda paylı komandit şirketler olarak da bilinirler. Bu bağlamda paylı komandit şirketler de anonim sermayeli şirketlerin kuruluşlarına ilişkin hükümlere tabidirler. Paylı komandit şirketlerde paydaşlardan biri veya birkaçı şirketin alacaklarına karşı kolektif bir haldedir. Buna karşın paydaşların bir kısmı sınırlı sorumluluğa sahip olabilirken bir kısmı da sınırsız sorumluluğa sahip olabilmektedir. Paylı komandit şirketlerde sınırsız yükümlülüğe sahip paydaş komandite paydaştır. Komandite paydaş şirketi yönetir. Buna karşın sınırlı yükümlülüğe sahip olan paydaşlar ise komanditerdir. Komanditerler şirketin yönetimine dahil değildirler.

Sermaye Şirketi Nasıl Kurulur?

Bir sermaye şirketi kurmak için izlenmesi gereken yolun sermaye şirketi türlerine göre değişiklik gösterebileceğini ifade etmiştik. Bu bağlamda gerek limited gerek anonim gerekse de hisseli sermaye şirketlerini kurmak için izlenecek yollar nispeten birbirlerinden farklıdır. Bu farklılıkları kurulacak sermaye şirketi türüne göre incelemeden önce bir sermaye şirketi kurma sürecindeki ortak gerekliliklerden bahsetmek daha doğru olacaktır.

Bir limited veya anonim sermaye şirketi kurabilmek adına sahip olmanız gereken evraklar arasında ortaklara ait nüfus cüzdan fotokopisi, ikamet belgeleri ve vesikalık fotoğraflar başı çekmektedir. Bununla birlikte kurulması amaçlanan sermaye şirketine ait önceden belirlenmiş olan adres bilgisini de kurulum aşamasında tebliğ etmek zorunludur. Son olarak kurulacak sermaye şirketine ait tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi de mutlaka kurulum aşamasında ihtiyaç duyacağınız evraklardandır. Haydi şimdi de limited ve anonim sermaye şirketlerini kurma aşamasında gerekli olan diğer konulara da göz atalım.

Bir anonim veya limited şirket kurma aşamasındaki en önemli farklılık sermaye konusunda kendisini göstermektedir. Bir limited şirket kurabilmek için ihtiyaç duyulan ana sermaye en az 10 bin TL tutarında olmalıdır. Buna karşın bir anonim şirket kurmak için gerekli ana sermaye ise en az 50 bin TL olmalıdır. Ayrıca kurulacak anonim şirketin tüm ortakları bu ana sermayeye eşit şekilde katkı yapmalıdırlar.

Sermaye Ortaklıkları Nedir?

Sermaye Ortaklıkları Nedir?

Sermaye Ortaklıkları Nedir?

Bildiğiniz gibi sermaye her şirketin temelini oluşturur. Bu bağlamda sermaye ortaklığı terimi sermaye şirketlerine ortak olanların verme taahhüdünde bulundukları sermayeyi tahsis etmelerini ifade eder. Konuyu daha net bir şekilde açıklayabilmek adına bir anonim sermaye şirketine ortak olan beş kişiyi örnek olarak ele alalım. Bu beş kişiden her birisi kuruluş için gerekli olan 50 bin TL tutarındaki ana sermayeden paylarına düşen 10 bin TL’lik tutarı tahsis etmekle yükümlüdür. İşte buna sermaye ortaklığı adı verilmektedir.

Sermaye Payı Ne Demek?

Sermayelerin, şirketlerin temeli olduklarını hali hazırda ifade etmiştik. Bu bağlamda bir şirket oluşturabilmek adına ihtiyaç duyulan sermaye ortaklık suretiyle de tahsis edilebilmektedir. Söz konusu bu sermaye ortaklıkları yoluyla tahsis edilen şirket sermayesine ortak olan herkes sermayede paya sahiptir. Bu terim aslında daha genel anlamda şirketlerin nakit ya da diğer tazminat karşılığında hisse çıkartmak suretiyle tahsis ettikleri fonları ifade etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Sermaye Şirketlerinin Avantajları Nelerdir?

Sermaye Şirketlerinin Avantajları Nelerdir?

Sermaye Şirketlerinin Avantajları Nelerdir?

Sermaye şirketleri aslında birçok avantaja sahiptir. Her şeyden önce bir sermaye şirketinin unvanında şirket ortaklarından herhangi birisinin isminin ya da soy isminin bulunma zorunluluğu yoktur. Sermaye şirketlerinin bir diğer avantajı ise ortakların şirkete ait ticari borçlardan dolayı sorumlu olmamalarıdır. Bu bağlamda sermaye şirketlerine ortak olan paydaşların sorumlulukları sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Aynı zamanda bu sorumluluk da yine ortak oldukları sermaye şirketine karşıdır. Sermaye şirketleri kolaylaştırılmış şirket birleşmesi ve bölünmesinden de faydalanabilirler. Son olarak sermaye şirketlerinin başka bir avantajı ise şirketin varlığının ortaklardan bağımsız bir şekilde devam edebiliyor olmasıdır. Bu bağlamda şirket ortaklarından birisinin veya birkaçının kısıtlanmış olması ya da iflas etmeleri şirketi sona erdirmeyecektir.