E-ticaret

Komandit Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Komandit Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Komandit şirket nedir sorusunu cevaplayabilmek adına öncelikle sermaye şirketlerinden biraz bahsedelim. Sermaye şirketleri üç kategoriye ayrılmaktadır. İşte bu kategorilerden birisi de komandit şirketlerdir. Diğer sermaye şirketi çeşitleri ise limited ve anonim şirketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda komandit şirketlerin sermaye şirketleri arasında hisseli sermaye şirketi adı ile de bilindiğini belirtelim. Komandit şirket nedir sorusunu daha detaylı olarak açıklamaya geçmeden önce konu hakkında daha profesyonel bir görüş edinebilmek istiyorsanız bir E-Ticaret Danışmanlığı ile irtibata geçebileceğinizi belirtelim.

Komandit Şirket Nedir?

Komandit şirket iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişiliğin ortak bir ticaret unvanı altında işletme maksadıyla kurdukları ticari bir şirkettir. Komandit şirketler şirketi kuracak kişilerin bir sözleşme imzalaması neticesinde kurulmaktadırlar. Bu bağlamda bir komandit şirkette alacaklara karşı bazı paydaşların sorumlulukları sınırlandırılabilmektedir. Buna karşın bazı ortakların da sorunlulukları artırılabilmektedir. Bir komandit şirket tüzel kişiliğe sahiptir ve hak ehliyeti de işletme olarak sınırlıdır. Bu şirketlerle ile ilgili yasal düzenlemeler ve tanımlar ise Türk Ticaret Kanunu’nun 243 numaralı maddesi ile gerçekleştirilmektedir.

Peki bir komandit şirketi diğer sermaye şirketlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Öncelikle bu özellikler arasında en belirgin olanı ortaklardan bir kısmının sahip olduğu sorumlulukların sınırlandırılabilmesidir. Buna karşın paydaşların diğer kısmının ise sorumlulukları sınırsız olabilmektedir. Peki bu durumun sağlamış olduğu en önemli avantaj nedir? Öncelikle bu tür bir durumun var olması söz konusu şirket ortaklarının doğrudan ticaret ile uğraşmadan kazanç elde edebilmelerine olanak sağlamaktadır. Yani ticaret ile ilgili herhangi bir bilgisi bulunmayan yatırımcılar bir komandit şirkete sınırlandırılmış sorumlulukla ortak olarak kazanç elde edebilir.

Komandit Şirket Neden Kurulur?

Bir komandit şirket kurmanın sağlayacağı birçok ticari avantaj bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi herhangi bir ticari bilgiye sahip olmayan yatırımcılara bir ticari işletme üzerinden kazanç elde edebilme olanağı tanımasıdır. Bu bağlamda söz konusu ticari şirketin daha fazla yatırımcı bularak büyümesi de önemli ölçüde kolaylaştırılmaktadır. Bu şirket modelinde ticari bilgiye sahip olmayan bu yatırımcıların şirket ortağı olmaları halinde sorumlulukları sınırlandırılabilmektedir.

Paylı Komandit Şirket Ne Demek?

Paylı komandit şirket terimi sermayesi paylara bölünmüş bir şirketi ifade eder. Bu tür şirketlerde ortaklar arasında bulunan tüzel veya gerçek kişilerden en az birisi şirketin alacaklılarına karşı sorumlu bir konumda olmak zorundadır. Bununla birlikte söz konusu bu şirketin birden fazla tüzel veya gerçek ortağı kolektif bir şekilde de şirket alacaklılarına karşı sorumlu olabilmektedir. Diğer şirket ortakları ise anonim şirket pay sahibi konumundadırlar.

Komandit Şirketi Kim Yönetir?

Komandit şirketlerde en az bir ortak, sınırsız sorumluluğa sahip olmalıdır. İşte bu paydaşa komandite paydaş adı verilmektedir. Komandite paydaş, şirket yöneticisi pozisyonundadır. Şirketteki sınırlı yükümlüğe sahip diğer ortaklar ise komanditer ortaklardır. Fakat burada belirtmemiz gereken önemli bir husus daha bulunuyor. Bu tür şirketlerde birden fazla komandite olabilmektedir. Yani şirket yöneticisi pozisyonunda birden fazla paydaş bulunabilmektedir.

Komandit Şirket Şahıs Şirketi mi?

Bir komandit şirket kurabilmek için en az iki ortak gerekmektedir. En az iki ortak olmadığı halde bu tür bir şirket kurabilmek için başvuru yapabilmek mümkün değildir. Bu şirketlerde gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler de ortak pozisyonunda olabilmektedir. Hatta bu şirketlerde komandite konumunda olan yöneticiler de gerçek veya tüzel kişiler olabilirler. Bu sebeple komandit şirketleri şahıs şirketleri olarak niteleyebilmek pek mümkün değildir. Komandit şirketlerin sermaye şirketleri sınıfında yer aldıklarını yazımızın başında belirtmiştik. Ancak adi komandit şirketleri bu sınıfın dışarısında tutmakta fayda var. Çünkü bu şirketler şahıs şirketleri sınıfında yer almaktadır.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Bir komandit şirket kurabilmek için en az iki ortak hazır bulunuyorsa o halde başvuru aşamasına geçilebilir. Bu bağlamda başvuru yapabilmek için belli başlı resmi evrakların ibrazı gerekmektedir. Bu belgeler Vergi Dairesine verilecek evraklar, Ticaret Sicil Memurluğuna verilecek evraklar ve kanuni defterler olarak sınıflandırılmaktadır.

Vergi Dairesine verilecek evraklar arasında nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgeleri, kontrat fotokopisi, matbu dilekçe ve imza sirküleri yer almaktadır. Ticaret Sicil memurluğuna verilecek belgeler arasında ise ilk olarak şirketi kurma talebinde bulunan ortaklar tarafından hazırlanıp imzalanmış dilekçe yer almaktadır. Bununla birlikte noter onaylı sözleşme ile şirket ortaklarına ait nüfus cüzdanlarının fotokopileri de bu kuruma teslim edilmelidir. Son olarak kurumdan temin edilecek bir taahhütname ile şirket için gerekli sermayenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na yatırıldığına dair resmi belge de gerekmektedir. Ayrıca şirkette imza yetkisine sahip olacak ortakların noter tarafından onaylanmış ve imzalanmış tescil beyannamelerinin de teslim edilmesi gerekir.

Şirket kurma aşamasında gerekli kanuni defterler arasında ise pay defterleri, yevmiye defterleri, defteri kebir ve envanter defteri yer alır. Bunların yanı sıra yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri de kuruluş aşamasında gerekli olan defterlerdendir. Söz konusu bu defterlerin tamamı noter tarafından tasdik edilmelidir.

Komandit Şirket Özellikleri Nedir?

Bu tür şirketlerde ortak konumundaki tüzel veya gerçek kişilerin bir kısmının sınırlı sorumluluğa sahip olmaları gerekmektedir. Buna karşın ortakların diğer kısmı ise sınırsız sorumluluğa sahip olmalıdır. Bu şirket anlayışı sayesinde yatırım yapacak belirli bir sermayeye sahip olup da yeterli ticari bilgiye sahip olmayan kişilerin ticaretten kazanç elde edebilmeleri mümkün hale gelmektedir. Bu tür şirketlerde muhakkak denetim ve yönetim kurallarının bulunduğunu da belirtmekte fayda var. Son olarak komandit şirketlerde tüzel veya gerçek kişilerden oluşan en az beş ortağın bulunması gerekmektedir. Bu beş ortaktan da en az birisinin sınırsız yetkiye sahip komandite, yani yönetici pozisyonunda olması zorunludur. Şirkette komandite konumundaki en az bir ortağın gerçek kişi olması gerektiğini de belirtmekte fayda var.